O nás

OMPS, s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Štefanovičova 12, 821 07 Bratislava
Prevádzka a poštová adresa: Kollárova 73, hala HiTECO Slovakia, 036 01 Martin
Kontaktná osoba: Peter Pacera, pacera.peter@ompssro.sk, 0948 572 000
IČO: 45 345 511
IČ DPH: SK2022979409
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
SWIFT: LUBASKBX
IBAN: SK06 3100 0000 0043 0004 7028